W poniższym regulaminie, znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dostarczania przede mnie usługi Newsletter. W razie wątpliwości, problemów lub dodatkowych pytań dotyczących Regulaminu Usługi Newsletter, jak i samego Newslettera zapraszam do kontaktu ze mną pisząc na adres e-mail: kontakt@elazinczuk.pl

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§1 Postanowienia wstępne

 1. Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Newslettera świadczone są przez Elżbieta Zińczuk (dalej jako Usługodawca)- prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Zińczuk (Ela Zińczuk), pod adresem: ul. Bochenka 41/2 55-100 Trzebnica, NIP:8982113068, REGON:362651576
 • We wszelkich sprawach, związanych z Newsletterem możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@elazinczuk.pl lub telefonicznie: 510 061 122. 
 • Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
 • Newsletter to nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące działalności Usługodawcy.
 • Usługodawca to Elżbieta Zińczuk (dalej jako Usługodawca)- ul. Bochenka 41/2 55-100 Trzebnica, e-mail: kontakt@elazinczuk.pl lub telefonicznie: 510 061 122.
 • Klient –  każdy podmiot, który zawarł umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera, w tym dostarczenie usługi i/lub treści cyfrowej;
 • Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 • Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych;

§2 Informacje dotyczące Newslettera

 1. Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
 2. W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne, fakultatywne testy osobowości,  a także informacje o nowych wpisach na stronie www.elazinczuk.pl lub materiałach udostępnianych w social media, zniżkach, aktualnych promocjach, bonusach, bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, warsztatach, wyzwaniach, szkoleniach oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę lub polecanych przez Usługodawcę. 
 3. Skorzystanie z udostępnionych przez Usługodawcę materiałów, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, w szczególności z testów osobowości, jest fakultatywne, jednakże przystąpienie do ich realizacji oznacza wyrażenie zgody na wzięcie w nim udziału.
 4. W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniania jest treść cyfrowa (np. e-book, nagranie audio/wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu (np. przez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu lub pobranie załącznika dołączonego do wiadomości). 
 5. Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców.

§3 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera

 1. Dostęp do Newslettera możesz uzyskać nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie Twojego adresu e-mail, imienia lub innych danych osobowych wymaganych w  formularzu zapisu do celów marketingowych/handlowych, lub poprzez wypełnienie testu osobowości.
 2. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej:
 • Dostęp do Newslettera możesz uzyskać również poprzez wypełnienie testu osobowości udostępnionego przez Usługodawcę, który pozwoli na dostosowanie udostępnianych w ramach Newslettera treści cyfrowych do Twoich preferencji,. Przystąpienie do wypełniania testu osobowości oznacza zgodę na wzięcie w nim udziału. Poza wypełnieniem testu osobowości:

a)          podaj dane osobowe w ramach udostępnionego formularza zapisu,

b)          zaakceptuj Regulamin newslettera,

c)          potwierdź swój adres e-mail – gdy na etapie zapisu wskazano konieczność potwierdzenia adresu e-mail (mechanizm double opt-in).

 • Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej (dostarczania Newslettera)  zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą wyświetlenia Klientowi potwierdzenia zapisania się do Newslettera lub otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zapisu do Newslettera od Usługodawcy.
 • Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z Opisu Usługi wynika inaczej. W przypadku nieuzyskania dostępu, lub wystąpienia innych problemów technicznych, należy skontaktować się z Usługodawcą.
 1. Rozwiązanie umowy na świadczenie usługi dostępu do Newslettera, w tym na dostarczenie usługi i treści cyfrowej przez Ciebie może nastąpić w trybie natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy:
  1. kliknij przycisk „Unsubscribe”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” dostępny w każdej z przesłanych przez Usługodawcę w ramach Newslettera wiadomości e-mail

lub

 • skontaktuj się z Usługodawcą, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie na dane wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu.

§4 Warunki techniczne

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu zapisania się do Newslettera, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W celu skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych, konieczne jest posiadanie:
 4. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);
 5. aktywnego konta poczty elektronicznej;
 6. aktualnego narzędzia/ programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie, w których dostarczana jest treść cyfrowa (np. w formacie *.mp3, *.pdf, *.xslx);
 7. W przypadku gdy do skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, zostaniesz o tym poinformowany. Informacja zostanie Ci przekazana także w przypadku gdy konieczne jest dokonanie aktualizacji niezbędnych do zachowania zgodności usług i treści cyfrowych z Umową. 

§5 Reklamacja

 1. Jeżeli udostępniane usługi/ treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać doprowadzenia do zgodności z umową albo odstąpić od umowy. 
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 3. Reklamację można składać e-mailowo, pisemnie lub w inny sposób wskazany do komunikacji.
 4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności usługi/treści cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. 
 5. Obowiązki i uprawnienia Stron, w tym szczegółowe zasady reklamacji usługi/treści cyfrowej zostały określone w ustawie o prawach konsumenta.

§6 Odstąpienie od Umowy

 1. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. 
 2. Możesz odstąpić od Umowy w przypadku nie dostarczenia treści lub usługi cyfrowej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, należy powstrzymywać się od korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim. 

§7 Prawa autorskie i licencje

 1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Newslettera są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej. 
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku. 
 4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie (§7), w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie korki ochrony prawnej.

§8 Dane osobowe i ich ochrona

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca. Twoje dane przetwarzane są do następujących celów:
 2. Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
 3. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 4. Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 5. Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 6. W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w celu dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter, dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o Twoją zgodę. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do Usługodawcy na adres podany wyżej.
 1. Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu.  W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w obsłudze i wysyłce Newslettera, platformie społecznościowej Meta, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, oraz innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.
 2. Usługodawca do wysyłki Newslettera korzysta z programu Mailerlite  udostępnianego przez MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy
 4. W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 5. Jeżeli uważasz, że  Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe poprzez zwrócenie się do:
 3. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 4. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 5. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy; 
 6. lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 7. Usługodawca oferuje ciągły i nieodpłatny dostęp do treści Regulaminu. Klient może się z nim zapoznać przed zawarciem umowy, bezpośrednio przed akceptacją Regulaminu, a także w dowolnej chwili za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy: www.elazinczuk.pl.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Usługodawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje ustawa o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.