Niniejszy Regulamin powstał w trosce o ochronę Pani/Pana praw. Znajdują się w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, warunków zawarcia umowy, formy płatności, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych Treści cyfrowych, procedury reklamacyjnej i wszelkie inne informacje przepisane prawem.


§1. DEFINICJE
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca/Usługodawca –  Elżbieta Zińczuk (dalej jako Usługodawca) – prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Zińczuk (Ela Zińczuk), pod adresem: ul. Bochenka 41/2 55-100 Trzebnica, NIP:8982113068, REGON:362651576
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem elazinczuk.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Treści Cyfrowych.
 3. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową.
 4. Dowód zakupu – faktura, paragon fiskalny lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż Treści Cyfrowej. Dowód zakupu wystawiony jest zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 5. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu internetowego Elżbiety Zińczuk umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Treści Cyfrowych do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
 8. Abonament – usługa cyfrowa polegająca na odpłatnym, czasowym korzystaniu z kursu online lub wykupionych treści cyfrowych, zgodnie z opisem wskazanym dla danej Treści Cyfrowej.
 9. Kompatybilność – współdziałanie Treści Cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.
 10. Konsultacja online – rozmowa realizowana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telefon i/lub dedykowane narzędzie do webinarów i telekonferencji). Czas trwania i zakres konsultacji online jest z góry określany przed zakupem w Sklepie w opisie tej Treści Cyfrowej.
 11. Konsument – zgodnie z art. konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Operator płatności – Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.;
 13. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Przedsiębiorca zawierający ze Sprzedawcą Umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu jednoosobową działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Treści Cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 17. Umowa zawarta na odległość– jest to umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep, bez fizycznej obecności stron, korzystając wyłącznie z jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość, aż do momentu zawarcia umowy.
 18. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu.
 19. Treści Cyfrowe – wszystkie treści cyfrowe oferowane za pośrednictwem Sklepu, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293). Są to jednocześnie dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację.
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zamówienie określa Treść Cyfrową, którego dotyczy, a także informacje konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób płatności, sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta.
 21. Płatność – uiszczenie należności na rzecz Sprzedawcy, które może odbywać się poprzez dostępne w Sklepie metody płatności online, w zależności od wybranego sposobu płatności i zamówionej Treści Cyfrowej.
 22. System – zespół złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego (Internet).
 23. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.
 24. Umowa Licencyjna – umowa na odpłatne korzystanie przez Klienta z Treści Cyfrowych Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.
 25. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 26. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 27. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.
 28. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 29. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Usługodawcą, a jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie jest  Elżbieta Zińczuk (dalej jako Usługodawca)- prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Zińczuk (Ela Zińczuk), pod adresem: ul. Bochenka 41/2 55-100 Trzebnica, NIP:8982113068, REGON:362651576
 2. Sklep internetowy jest dostępny w domenie elazinczuk.pl/sklep i na odpowiednich podstronach, prowadzony przez Sprzedawcę.
 3. W każdej sprawie związanej z zamówieniem bądź funkcjonowaniem Sklepu należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
  • adres e-mail: kontakt@elazinczuk.pl
  • numer telefonu: 510-061-122
 4. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruku.
 5. Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT.
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 8. Informacje o Treściach Cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu,
  w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
  • Korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
  • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona);
  • Nieumieszczania Spamu.
 10. Treści cyfrowe oraz pozostałe materiały, teksty, opisy, materiały wideo, grafiki, logotypy zamieszczone w Sklepie, są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.
 11. Zabrania się pobierania zdjęć oraz pozostałych materiałów Sklepu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych bądź jakichkolwiek innych celów. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 12. Klient umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz rysunki udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. W szczególności Klient poprzez umieszczanie w ramach Serwisu swoich komentarzy oraz recenzji na temat danej Treści Cyfrowej wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę tych komentarzy oraz recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu. Klient udziela również Usługodawcy upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu Klienta oraz wykonywania w imieniu Klienta autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu materiałów.
 13. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 14. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
 15. Ceny, specyfika każdej Treści Cyfrowej, jej cechy charakterystyczne oraz informacje o istotnych właściwościach zamieszczone są przy prezentowanej Treści Cyfrowej.
 16. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz innych Klientów.
 17. Informacje dotyczące Treści Cyfrowych a w szczególności ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 18. W Sklepie dostępne są następujące Treści Cyfrowe:
  a) E-booki
  b) Nagrania
  c) Sesje coachingowe
  d) Spotkanie indywidualne online
  e) Spotkania grupowe online

  §3.USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego:
  a) Polegają na Prezentacji Treści Cyfrowych;
  b) Umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia;
  c) Newsletter – warunki świadczenia usługi newsletter są dostępne w elazinczuk.pl/regulamin-newslettera/
  d) Opinie;
  e) Wysyłanie i odbieranie wiadomości w Serwisie;
  f) Umożliwienie dostępu do informacji udostępnionych w ramach Serwisu.
  2. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

§4. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Treści Cyfrowe i korzystania z Treści Cyfrowych potrzebne są:
  a) Dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia (np. Komputer, telefon);
  b) Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz skryptów JavaScript, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  c) Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;
  d) Oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranej Treści Cyfrowej: .mp3, .wav, .doc, .docx, .xlsx,
 2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 3. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 4. Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.

  §5. ZAWIERANIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1.Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie Sklepuwypełniając Formularz Zamówienia, w zakresie niezbędnym do finalizacji Zamówienia.
  2.Zamówienia w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem sytuacji, niezależnych od Sprzedawcy (siła wyższa). W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest aby Klient:
  a) Dodał Treść Cyfrową do Koszyka w tym celu należy kliknąć przy prezentowanej Treści Cyfrowej przycisk „Dodaj do koszyka”;
  b) Przeszedł do opłacenia zamówienia, klikając przycisk „Zobacz koszyk”;
  c) Wypełnił formularza zamówienia o niezbędne dane;
  d) Wybrał sposób płatności z dostępnych w Sklepie;
  e) Akceptował postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności;
  f) Wybrał przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty
  za zamówienie i dokończyć zakup na kolejnej stronie;
  g) opcjonalnie wyraził zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przez Sprzedawcę przed 14-dniowym terminem na odstąpienie od umowy, a także potwierdził przez zamawiającego, że rozumie on, iż w takim przypadku utraci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeśli przed upływem tego terminu pobierze Plik lub zaloguje się do Kursu Online lub Konsultacja online zostanie zrealizowana.
 5. Klient ma świadomość i rozumie, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, zawiera ze Sprzedawcą Umowę co wiąże się po stronie Klienta z obowiązkiem zapłaty.
 6. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  a) imienia i nazwiska,
  b) adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  c) numeru telefonu,
  d) adresu e-mail,
  e) opcjonalnie: nazwa oraz danych firmy
 7. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 8. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia.
 9. Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w ramach Serwisu do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę”.
 10. W sytuacji, kiedy Klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do wskazania w Formularzu Zamówienia podatkowy numer identyfikacyjny (NIP). Faktura VAT zostanie wysłana na podany przez niego adres e‑mail, na co Klient wyraża zgodę.
 11. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej
  w Sklepie.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta.
 13. Wiadomość email stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 14. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej wszystkie istotne elementy Umowy sprzedaży.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  a) nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  b) nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).
 16. Sprzedawca dostarczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta zgody na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli taka zgoda została przez niego udzielona.

§6. CENY

 1. Ceny Treści Cyfrowych zamieszczone w Sklepu są w złotych polskich i są cenami brutto co oznaczam, że zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Sprzedawca udostępnia informacje o najniższej cenie danej Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przez wprowadzeniem obniżki ceny.
 4. Jeżeli dana Treść Cyfrowa jest oferowany do sprzedaży w Sklepie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danegj Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Treści Cyfrowej w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. Sprzedawca nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu internetowego.

  §7. FORMY PŁATNOŚCI

  1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danej Treści Cyfrowej, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy.
  2.Możliwe są następujące formy płatności za zamówione Treści Cyfrowe:
  a) Przelew tradycyjny na numer rachunku bankowego podany przy składaniu zamówienia w wiadomości e-mail w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia.
  b) Przelewem elektronicznym – możliwy do zrealizowany za pośrednictwem systemu Operatora Płatności;
  c) Za pomocą PayPal – możliwy do zrealizowany za pośrednictwem systemu Operatora Płatności;
  d) Płatność BLIK za pośrednictwem serwisu, który dostarcza Operator Płatności.
  3.Do każdego Zamówienia wystawiana jest paragon bądź faktura VAT (imienna bądź na firmę)
  4.Reklamacje – Klient może złożyć reklamację dotyczącą Płatności. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z zasadami Operatorów płatności
  5.Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§8. DOSTAWA TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ZMIANY W TREŚCI CYFROWEJ

 1. Dostawa treści cyfrowych, odbywa się poprzez Internet w formie elektronicznej.
 2. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Treści Cyfrowej może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
 3. Kupujący, w zależności od możliwości technicznych Sklepu oraz wybranej Treści Cyfrowej, może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:
  a) Link przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail;
  b) Dedykowaną stronę Sklepu, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.
 4. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Kupującemu.
 5. Sprzedawca realizuje zamówienia na Treści Cyfrowe w następujących terminach:
  a) W przypadku e-booków, kursów – dostęp jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. Zamówienie zawierające Pliki cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności.
  b) Zamówienia złożone na Konsultacje online dostępne w Sklepie realizowane są w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
 6. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi.
 7. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. W przypadku dokonania przez Kupującego uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 8. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy.
 10. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
  a) zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn;
  b) zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta;
  c) Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
 11. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy.
 12. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.

§9. LICENCJA

 1. Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne.
 2. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 3. Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania.
 4. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na Treści Cyfrowe uprawnia Usługodawcę do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e – mail wskazany przez Klienta na jego Koncie.

§10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy Konsument, a także Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem §9 ust. 17 Regulaminu i bez ponoszenia kosztów. Wyjątek stanowią koszty określone poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu zawarcia Umowy.
 3. Aby skutecznie odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w tym celu zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład za pośrednictwem adresu e-mail bądź pocztą tradycyjną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Przykładowa treść oświadczenia – formularza (wzór) o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, niezwłocznie, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany przez niego adres e-mail.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami po stronie Sprzedawcy.
 9. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
 10. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta


  §11. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy za brak zgodności z Umową Sprzedaży Treści Cyfrowych zakupionych przez Klienta i Klienta na Prawach Konsumenta (rękojmia).
  2. Wszelkie reklamacje można przesyłać na adres e‑mail: kontakt@elazinczuk.pl
  3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że:
  a) termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy;
  b) Umowa dotyczy Towaru Outletowego, gdzie Kupujący wyraźnie wyraził zgodę na nabycie Towaru Outletowego;
  c) W przypadku Treści Cyfrowych z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane, jednak nie krócej niż przez dwa lata od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej z elementami cyfrowymi
  5. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
  6. W przypadku Treści Cyfrowych:
  a) dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  b) Dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
  c) W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.
  7. W przypadku niezgodności Treści Cyfrowej z Umową Konsumentowi i Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przysługuje prawo doprowadzenie do zgodności z Umową, a w razie niemożności albo odmowy doprowadzenia w ten sposób Treści Cyfrowej do zgodności z umową, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od Umowy.
  8. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
  9. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową Treści Cyfrowej, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
  10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową jest istotny.
  11. Sprzedawca doprowadza Treści Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Treści Cyfrowej oraz cel, w jakim Klient go nabył.
  12. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  b) Sprzedawca nie doprowadził  Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  c) Brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z Umową;
  d) Brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z innych środków;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.
  13. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Treści Cyfrowych dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Treści Cyfrowych, a także w odniesieniu do innych Treści Cyfrowych nabytych przez Klienta wraz Treściami Cyfrowymi niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Treści cyfrowe zgodne z Umową.
  14. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowej niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowej zgodnego z Umową.
  15. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
  16. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
  17. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
  18. W przypadku sprzedaży Treści Cyfrowych w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.


  §12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest  Elżbieta Zińczuk (dalej jako Usługodawca)- prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Zińczuk (Ela Zińczuk), pod adresem: ul. Bochenka 41/2 55-100 Trzebnica, NIP:8982113068, REGON:362651576 zwana w Regulaminie również Sprzedawcą.
  2. Kontakt z Administratorem można używając poniższych danych: e-mail: kontakt@elazinczuk.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Dane osobowe Klienta podawane przez Klienta będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
  4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
  b) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi/reklamacją — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  f) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  g) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  h) Wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
  7. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład: Księgowość, serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego itp.
  8. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  
  a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),  
  c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę
  9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  10.Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
  12. Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  13. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności – Polityka prywatności

  §13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Treści Cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  5.Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

  §14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
  3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
  6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.
  7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Link do polityki prywatności: Polityka prywatności
Link do niniejszego Regulaminu: Regulamin sklepu